EN
Анета Георгиева
Данъчен съветник и консултант

Образование: Магистър по икономика от УНСС – гр. София, специалност „Счетоводство и контрол” 

Членство: Член на работните групи към Министерство на финансите за изготвяне на проекти за изменения и допълнения в ЗКПО, както и за изготвяне на задължителни указания за прилагането му 

Професионална биография: Данъчен съветник, консултант и лектор по ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, Български и Международни счетоводни стандарти, Данъчно счетоводство. Данъчен анализатор. Главен методолог, главен данъчен експерт, главен експерт по приходите, главен данъчен експерт, ревизиращ орган в Централно управление на Национална агенция по приходите (НАП). Ревизиращ орган в ТД „Големи данъкоплатци” София. Представител на данъчната администрация в Националния съвет по счетоводство 

Автор на: множество авторски публикации в специализирания печат, посветени на въпросите на подоходното облагане