EN
Николай Иванчев
Данъчен съветник и консултант

Образование: Магистър по икономика - от ВИНС – Варна, специалност "Икономика и управление на индустрията" Магистър по икономика от УНСС - гр. София, специалност „Счетоводство и контрол”

Членство: Член на Камарата на данъчните съветници в България  

Професионална биография: Данъчен съветник, консултант и лектор по ЗДДС, ЗМДТ, ЗДДФЛ, СИДДО, данъчно счетоводство. Данъчен анализатор. Преподавател по данъчно право в Нов Български Университет - гр. София. Данъчен експерт в ГУ „Данъчна администрация” при Министерство на финансите, в Териториална данъчна дирекция, гр.София. Участвал в работната група по изготвяне на проекта на Закона за ДДС и правилника за прилагането му, в изготвянето на Етичния кодекс на Данъчната администрация. Участвал в изготвянето и реализацията на проекти на програма ФАР за взаимодействия между данъчните администрации на Европейския съюз. Анализатор в организации с нестопанска цел по проекти за анализи в областта на публичните финанси, фискалната децентрализация и данъчните закони. Специализирал данъчно право в Европейската академия по данъчно право


Автор на: множество статии по данъчни въпроси в специализирани издания 

Владее: английски език (отлично), немски език (добре)

Други интереси: Баскетбол. Член на УС на БК "Балкан"- Ботевград