EN
Сфери на дейност

Дейността ни е специализирана в областта на данъчното и администратвно, наказателно и административнонаказателно право и защита в областта на българските и европейски нормативни актове относно:

 • косвените данъци
 • данък добавена стойност и акцизи;
 • преки данъци - корпоративни данъци, избягване на двойното данъчно облагане, лични данъци;
 • местни данъци и такси;
 • акредитирано представителство на чуждестранни компании;
 • обществени поръчки и защита на конкуренцията;
 • защита при конфликт на интереси;
 • реализиране на отговорност на държавата при вреди причинени от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на нейни органи и при незаконосъобразни съдебни актове и процедури;
 • наказателно и административнонаказателно право и защита в областта на данъчните нарушения и престъпления;
 • обжалване, процесуално представителство и защита пред български съдилища;
 • обжалване, процесуално предтавителтво и защита пред Европейския съд за правата на човека;
 • жалби и преюдициални запитвания пред Съда на европейските общности в Люксембург, в т.ч. процесуално представителство и защита;
 • обжалване, процесуално представителство и защита пред Европейската комисия, SOLVIT и OLAF във връзка с неправомерно прилагане на данъчни и митнически нормативни и процесуални Директиви и Регламенти на Европийския съюз;
 • стратегическо данъчно- правно планиране;
 • предварителни данъчни ревизии и превенция и анализи от и на дънъчния риск;
 • данъчно счетоводство;
 • разработване на проекти за изменение и допълнение на данъчни закони и подзаконови нормативни актове;
 • представителство на Висшия адвокатски съвет по Тълкувателни данъчни и митнически дела пред Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд.