EN

За дружеството

начало | За дружеството

Уникалната черта на нашата правна, данъчна и данъчно-счетоводна помощ е нейният интегрален системен характер. Нашите решения са комплексни и компетентни и удовлетворяват високите изисквания на нашите клиенти и изискванията на всички правни отрасли, релевантни за дадения случай. Данъчните, счетоводните, търговските и корпоративните действия и последствия решаваме винаги в тяхната взаимна връзка и влияние и с оглед спецификите и целите, поставени от конкретния клиент.Нашият екип се състои от адвокати, юристи, данъчни консултанти, икономисти, счетоводители и одитори с високо ниво на образование и специализация и дългогодишен и богат практически опит, в това число в системата на Националната агенция по приходи като автори на данъчни закони, методолози на прилагането на данъчните закони и пряко прилагащи същите в хода на данъчен контрол и ревизии и в Агенцията по обществени поръчки като автори на нормативни актове и указания, контрол по законосъобразност на процедури и обжалвания и защита при провеждането им.

Защитата ни в хода на административни и съдебни процедури се характеризира с изключително висока степен на успеваемост в полза на нашите клиенти.

При работата си, нашият екип безусловно се придържа към следните принципи:

  • Индивидуален подход. Ние разработваме стратегии и решения на конкретни казуси в зависимост от специфичния интерес и цели на клиента;
  • Висок професионализъм и информираност (теоретична и практическа) при всяка консултация, анализ, стратегия и защита;
  • Комплексен подход. Нашите решения са фокусирани върху крайни резултати, които задоволяват в цялост интереса на клиента, спрямо всички относими за дадения случай правни отрасли;
  • Решения, ориентирани към резултата. Предварително идентифицираме и систематизираме целите и интересите на клиента. На тази основа очертаваме реалните проблеми, след което конструираме адекватните решения, осигуряващи търсения краен резултат в съответствие с приоритетите и времевия хоризонт на клиента;
  • Вариантни решения. Винаги осигуряваме на нашите клиенти възможност за краен избор между алтернативни решения с ясно изразени правни и данъчни последици;
  • Ефективност и ефикасност. Нашите решения осигуряват максималния полезен ефект при минималните възможни инвестиции;
  • Законосъобразност и реална възможност за защита – административна и съдебна на предлаганите решения и интересите на клиента;
  • Строга конфиденциалност за получената при или по повод работата ни информация за клиента, а при изрично желание на клиента и ексклузивитет на предлаганите решения;
  • Текущо обучение екипите на клиента по данъчни, правни и счетоводни въпроси във връзка с новото българско и европейско законодателство;
  • Максимална бързина при консултирането по текущи въпроси на клиента, съобразено и със съдебната практика и с практиката на органите на НАП и Агенция Митници. 


Допълнително подробности за дейността на дружеството и екипа могат да се намерят и  в  списание Wordfinance - брой Септември-Октомври 2005г.